Urbanitzacions i polígons industrials

Urbanitzacions i polígons industrials Projectes d’urbanitzacions i polígons industrials i logístics.

- Disseny d’espais i distribucions.
- Disseny i emplaçament d’instal·lacions.
- Disseny i redacció integral del projecte.
- Direcció integrada del projecte.
- Coordinació de seguretat i salut.
- Redacció d’Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística – EIIP.

Redacció de projectes, direcció facultativa de les obres, i coordinació de seguretat i salut, per a tota mena d’urbanitzacions i polígons industrials. Disseny, implantació i legalització de totes les instal·lacions necessàries (mitja tensió, baixa tensió, xarxa d’abastament d’aigua, xarxa de sanejament, gas, instal·lacions antiincendis, etc.).

Redacció de Plans Especials Urbanístics, necessaris per a la implantació d’activitats en sòls no urbanitzables, en compliment de la Llei d’Urbanisme. Tramitació de tot l’expedient fins a l’aprovació definitiva per part dels Organismes Oficials.

Redacció d’Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística – EIIP.
MÀSICH Enginyers Industrials S.L.P.
Albert Màsich Sanagustín (Enginyer Industrial Col. 11.540)
Pàgina desenvolupada per CompsaOnline S.L.