Edificació i construcció industrial

Edificació i construcció industrial Projectes de naus industrials, construcció i obra civil.

- Disseny i càlcul de fonaments i estructura.
- Càlcul en estructures metàl·liques / formigó armat.
- Disseny i redacció integral del projecte.
- Direcció integrada del projecte.
- Coordinació de seguretat i salut.

Naus industrials a mida, promocions de naus, centres logístics i de distribució, pavellons poliesportius i multiusos, indústries agroalimentàries, centrals hortofructícoles, oficines integrades. En definitiva, tota mena d’edificació industrial.
    
El disseny i la redacció integral del projecte generen un elevat grau d’interrelació entre l’edificació industrial i l’activitat a implantar-hi, tenint en consideració des del primer moment el compliment de totes i cadascuna de les normatives d’aplicació.

Les naus industrials, els magatzems agrícoles, i les indústries en general, es dissenyen indistintament en qualsevol tipologia d’estructura (metàl·lica, prefabricada de formigó armat), i aquesta s’adapta al terreny i als condicionants generats per l’entorn de l’emplaçament.

S’ofereixen també els serveis integrals d’enginyeria en projectes d’enderrocs i demolicions.
MÀSICH Enginyers Industrials S.L.P.
Albert Màsich Sanagustín (Enginyer Industrial Col. 11.540)
Pàgina desenvolupada per CompsaOnline S.L.